تابلو نقاشی، سنت جورج نوازنده و جنگ با اژدهای ساکسیوفونی

 

کد اثر: 229037

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: