تابلو نقاشی، اشک هایی به شکل بالهای پروانه ها

 

کد اثر: 216028

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: