تابلو نقاشی، اشک هایی به شکل بالهای پروانه ها

 

کد اثر: 216028

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: