تابلو نقاشی، اینگرید برگمن با کلاه

اندی وارهول | Andy Warhol

 

کد اثر: 21107

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: