تابلو نقاشی، اینگرید برگمن با کلاه

اندی وارهول | Andy Warhol

 

کد اثر: 21107

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: