تابلو نقاشی، بانو اوفلیا نشسته روی درختی کنار برکه

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129028

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: