تابلو نقاشی، دیوژن گوشه نشین و داستان معروف انسانم آرزوست

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129029

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: