تابلو نقاشی، بانو شالوت بیمار سایه ها

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129019

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه: