تابلو نقاشی، بانو شالوت بیمار سایه ها

جان ویلیام واترهاوس | John William Waterhouse

 

کد اثر: 129019

 
[TABS_B id=69]

مرتبط: