تابلو نقاشی، بانو مری کاسات

ادگار دگا | Edgar Degas

 

کد اثر: 122012

 

lilit Art Gallery

موارد مشابه:

بستن