همه چیز دربارهٔ راپیدوگراف طراحی

راپیدوگراف – قلم های راپید با استفاده از جوهر مایع که درون مخزن قلم قرار دارد، خطوطی را ترسیم می نمایند که در همه جای آن خط پهنای ثابتی دارد و به پهنای نوک راپید است. قبل از مصرف باید راپید را به صورت افقی چند بار حرکت داد و با حرکت ساچمه درون قلم از صحت عملکرد آن مطمئن شد و پس از مصرف نیز باید جوهر را از مخزن خالی نمود و نوک و سیستم انتقال جوهر را به طور کامل با آب سرد شست.قلم راپیدوگراف در همه قطرهای معمول وجود دارند.
جوهر مایع آن نیز در چند رنگ محدود سیاه، قرمز، سبز، آبی و.. وجود دارد.برای ایجاد خطوط کامل، باید راپید را کاملا عمود بر سطح حرکت داد و یا حداکثر با 10 درجه انحراف از خط عمود بر صفحه.